LEVERANSEVILKÅR OG BETINGELSER

Nettstedet RFIDbutikken.no eies og driftes av BarPoint Mobile AS (heretter “BarPoint”), org. nr. 995 391 384MVA. RFIDbutikken.no lar deg og din virksomhet kjøpe, bestille og skreddersy RFID- og NFC-brikker og -produkter.

Vilkårene og betingelsene presentert i dette dokumentet (heretter omtalt som “Leveransevilkår”) regulerer all kjøp og leveranse av varer og tjenester fra BarPoint, inklusive via RFIDbutikken.no.

Ved å bestille varer eller på annen måte benytte deg av tjenester som RFIDbutikken.no og BarPoint tilbyr, samtykker du i og aksepterer i sin helhet de vilkår og betingelser som er presentert i dette dokumentet. Vi anbefaler derfor at du leser Leveransevilkårene nøye før du benytter av deg av våre tjenester.

Disse Leveransevilkår erstatter alle øvrige salgs- og leveringsbetingelser du som kunde har mottatt eller på annen måte er eksponert for, med unntak av betingelser som eventuelt er eksplitt avtalt med BarPoint i skriftlig eller elektronisk form.

Produktbeskrivelser

Vi gjør vårt ytterste for å levere korrekt informasjon og beskrivelse av våre produkter. Billedmateriell vedrørende våre produkter er kun ment å være veiledende. Vi tar forbehold om at produkter vil kunne avvike noe fra bilder og annen visuell presentasjon av produktet.  Dersom du har konkrete krav knyttet til visuell eller fysisk utforming må disse avtales med oss i forkant av, eller senest ved, bestilling av produktet.

Ansvar

Det er kundens ansvar å forsikre seg om at produktene som anskaffes kan anvendes til og er hensiktsmessige for kundens formål.
Du som kunde forstår og godtar at BarPoint, eller BarPoints leverandører eller lisensgivere under ingen omstendighet

  • er ansvarlig overfor deg eller din virksomhet for eventuelle direkte, indirekte, spesifikke eller mindre spesifikke skader, følgeskader eller andre konsekvenser som følge av bruk av varen eller av manglende evne eller vilje til å bruke varen korrekt.
  • har økonomisk, objektivt eller juridisk ansvar, utover beløpet betalt for varen, og har ingen erstatningsansvar for økonomiske tap, tap av fortjeneste, goodwill, data, tilgang til data eller andre immaterielle tap.
  • har ansvar for eventuelle feil, skader eller konsekvenser som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Priser

Prisene på våre produkter vil kunne variere over tid.  Prisene som gjelder ved kjøp av våre produkter er priser angitt av oss i pristilbud pr. epost forut for bestilling eller, om et slikt pristilbud ikke er gitt, priser oppgitt på våre nettsider på bestillingstidspunktet.  Prisjusteringer for våre produkter i etterkant av bestilling vil ikke innvirke på inngått pris.

Alle priser og beløp er oppgitt eksklusive MVA, frakt og miljøavgifter. Fraktkostnader vil kunne variere avhengig av vekt, transportlengde, transporttilbyder som benyttes og andre faktorer.

Kjøp og Betaling

Vi leverer RFID- og NFC-produkter til våre kunder gjennom bestilling pr epost og våre nettsider.

Vi sender faktura for bestilte varer elektronisk, enten pr. epost eller EHF. Om ikke annet er avtalt, vil vi innen kort tid etter bestilling sende faktura til kunden. BarPoint forbeholder seg retten til ikke å levere varene dersom betaling ikke er mottatt.

Levering

Vi leverer varer i hele Norge. Vi tilstreber å levere alle varer så hurtig som mulig. Alle leveringstider som oppgis må anses som veiledende; vi påtar oss ikke ansvar for forsinkelser.

Leveringstid for lagervarer er normalt 2-4 virkedager. Leveringstid for bestillingsvare og tilpassede produkter er normalt ca. 3 uker. Store ordrer, ordrer som krever nyutvikling og ordrer som involverer produksjon av epoxy-brikker vil normalt kreve lengre leveringstid. Sesongsvingninger og forhold som påvirker produksjon eller internasjonalt handelssamkvem vil også kunne påvirke våre leveringstider.

Kvalitetsgaranti

Vi følger internasjonale kvalitetsnormer for RFID- og NFC-produkter som tillater en feilrate på opp til 0,3% av enhetene i en leveranse.  Dersom feilrate overskrider denne verdien kan kunden be om varen erstattet i henhold til våre generelle garantibestemmelser, slik beskrevet i de påfølgende avsnitt.

Garanti

Garanti gjelder for 12 – tolv – måneder fra leveringstidspunkt. Garanti omfatter mangler som skyldes materiell-, produksjon- og konstruksjonsfeil. Garanti betinger normal bruk av varen.  Garanti gjelder ikke mangler eller defekter som er påført av kunde eller annen 3. part med hensikt eller som er en følge av at varen er behandlet feil eller påført gjennom annen ytre påvirkning som varen ikke er konstruert for å tåle.

Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å erstatte varen med tilsvarende, men ikke nødvendigvis identisk, vare eller ved å sørge for reparasjon av varen.

Det forutsettes at varen kontrolleres ved mottak og at eventuelle mangler som avdekkes ved mottak av varen reklameres innen 10 virkedager fra mottak.

Det forutsettes at varen returneres til oss forsvarlig pakket, uten fraktkostnader for oss, sammen med en skriftlig rapport om mangler, bruken av varen og ethvert annet forhold som vil kunne ha betydning for vår vurdering av reklamasjonen.

Denne garanti, slik beskrevet i dette dokumentet, aksepteres av kunden og erstatter alle andre muntlige og skriftlige garantiformuleringer og -bestemmelser.

Force Majeure

Er vi forhindret fra å levere varer eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan rå over, slik som brann, krig, militære trusler, opprør, beslag, valuta restriksjoner, mangel på grunnleggende ressurser, manglende tilgang på transportmidler eller drivstoff, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter, er BarPoint Mobile AS fritatt for alt ansvar utover i reklamasjonstilfeller å kreditere mangelfulle varer, begrenset oppad til beløpet betalt for varen.

Personvern

Vi tar ditt personvern på høyeste alvor. Det er vår policy å beskytte all informasjon om deg og din virksomhet relatert til din bruk av våre tjenester.

Vi benytter for tiden ikke informasjonskapsler på vårt nettsted, RFIDbutikken.no.  Vi vil på et senere tidspunkt kunne velge å ta i bruk informasjonskapsler. Vi vil i så tilfelle gjøre besøkende av våre nettsider oppmerksom på dette og presentere besøkende for valgmulighet knyttet til benyttelse eller ikke benyttelse av informasjonskapsler ved benyttelse av våre nettsider.

Vi vil ikke selge, låne ut, overføre eller på annen måte tilgjengeliggjøre personidentifiserbar informasjon til utenforstående parter for markedsføringsformål eller andre formål.

Spesifikt om ladebrikker for elbillading

BarPoint leverer ladebrikker for elbillading og tilbyr å tilpasse ladebrikkene til den enkelte kundes behov.  I et fragmentert norsk elbil-lademarked kan BarPoint bistå deg som kunde med generelle råd om ladebrikke-tilpasninger,  basert på vår erfaring i markedet.  Du aksepterer likevel at det påhviler deg som kunde å avgjøre om det er behov for og, hvis behov for, oppgi ønskede tilpasninger av ladebrikkene ved bestilling.  Dette innbefatter eventuelle konkrete behov som bedriften måtte ha når det gjelder ladebrikkenes samspill med andre aktører i det norske elbil-lademarkedet.

Ved å bestille ladebrikker fra oss erkjenner du som kunde å ha gjort deg kjent med at følgende forhold vil ha innvirkning på hvilke ladestasjoner/ladebokser ladebrikkene vil være anvendelig på:

  • RFID-chipen NXP MIFARE Classic 1k er den dominerende chipen anvendt i ladebrikker til benyttelse på ladestasjoner i Norge. Ved å velge ladebrikker med denne chipen vil ladebrikkene være kompatibel med og, fra et teknisk perspektiv, fungere på mesteparten av offentlige ladestasjoner i Norge.  En operatør av ladestasjoner står imidlertid fritt til å velge å basere sine tjenester på en alternativ RFID-chip/-standard som kan medføre at dennes ladestasjoner ikke er kompatibel med NXP MIFARE Classic 1k chipen.
  • Mens et antall ladestasjon-operatører i det norske markedet praktiserer tilgang for alle kompatible ladebrikker, er andre operatører mer restriktive og kan kreve partnerskap eller forhåndsinnmelding av lister med de aktuelle ladebrikkene som skal kunne anvendes. Det betyr at selv om en ladebrikke teknisk sett er kompatibel vil den i praksis ikke uten videre fungere på alle operatørers ladestasjoner.  En nærmere dialog med lade-operatør, inngåelse av partneravtale og/eller spesielle tilpasninger av ladebrikkene vil i en del tilfeller kunne være påkrevet.  Tilpasninger av ladebrikken kan eksempelvis være formatet UID skal representeres på eller en sikkerhetskoding av ladebrikkene.
  • Ladebokser for hjem, borettslag og forretningsbygg vil være annerledes innrettet enn offentlige ladestasjoner. For bestilling av ladebrikker for anvendelse mot slike ladebokser, bør du som kunde i forkant av bestilling ha avklart chip-standard og eventuelle andre tilpasningsbehov med produsent/leverandør av de(t) aktuelle ladeboks-merke(ne).
  • Alle ladebrikker leveres med unik ID (UID). Utover dette leverer Barpoint som standard ladebrikkene ukodede.  Dette gjør det mulig for din bedrift selv å foreta koding av ladebrikkene ved behov.  Eksempelvis kan dette være koding/innlegging av sikkerhetsdata/-mekanismer i ladebrikkene eller koding/innlegging av webadresse.  Barpoint kan, på forespørsel og mot vederlag, tilby å foreta ulike typer koding av ladebrikkene som en del av en produksjon. 

Code of Conduct

Barpoint har utarbeidet et “Code of Conduct”-dokument som beskriver Barpoints forretningspraksis og retningslinjer. Dokumentet inneholder Barpoints code of conduct knyttet til menneskerettigheter, anti-korrupsjon, m.m. Dokumentet er under utvikling og ytterligere temaer vil bli inkludert i dokumentet i tiden fremover. Dokumentet finnes her.

Vi ber om at våre forretningsforbindelser leser vårt “Code of Conduct”-dokument og oppfordrer våre forretningsforbindelser å støtte opp under prinsippene som er uttrykt i dokumentet.

Disse Leveransevilkårene ble sist oppdatert 25. oktober 2023.

(C) Copyright Barpoint Mobile AS 2024.  All rights reserved.

RFIDbutikken.no drives av Barpoint Mobile AS